condicions generals

 

Producte i apariencia

 

Com comprar?

Es pot comprar mitjançant botiga online o per mitjà de correu electrònic: reldemaduixera@gmail.com

 

Formes de pagament

El pagament es podrà realitzar per mitjà de paypal o targeta. En cas de voler fer el pagament per mitjà de transferència bancària, adreceu-nos un mail a reldemaduixera@gmail.com, i us informarem de com realitzar-lo.

 

Preus i gastos d'enviament

Els preus dels productes són els especificats en el catàleg, amb les taxes corresponents incloses. A partir d'una compra superior a 90€, els gastos d'enviaement seran gratuits. En la resta dels casos, estarà especificat en el carret de la compra, depenent del lloc geogràfic d'enviament.

 

Plaç d'entrega

L'entrega s'estima entre 1-3 setmanes, depenent de la disponibilitat del producte. 

 

Canvis i devolucions

El client té un plaç de 7 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció de l'encàrrec, per exercir el seu dret de devolució (Segons art. 44 de la Ley 7/1996, de 15 de ggener de Ordenación del Comercio Minorista modificada por la Lay 47/2002, de 19 de desembre) en els següents casos: si no quedes satisfet amb el producte i no ha sofert cap manipulació i està en perfectes condicions, envia'ns el producte a Rels, S.C.P., C/Roseta Mauri, nº 3 baixos. 43205, Reus. Un cop rebut, es procedirà al reintegrament de l'import del producte o al canvi del mateix. Els gastos de transport associats a la devolució correran a càrrec del client.

Si el producte és defectuós o l'enviament és erroni, envia'ns el producte a Rels, S.C.P., C/Roseta Mauri, nº 3 baixos. 43205, Reus. Un cop rebut i validat el defecte de fabriació o error en l'enviamemt, s'enviarà un altre de les mateixes característiques. Tots els gastos de transport associats al canvi per defecte de fabricació o error en l'enviament correran a càrrec de Rels, S.C.P. En cas de que el producte resulti malmés degut a un embalatge inapropiat per part del client, no admetrem la devolució. Per a realitzar un canvi o devolució, envia'ns un mail a reldemaduixera@gmail.com.

 

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que el titular de www.reldemaduixera.com és Rels, S.C.P., NIF:J25768847 C/Lluis Companys nº 6, 25500 La Pobla de Segur, Lleida. Email: reldemaduixera@gmail.com

 

Condicions generals d'ús del lloc web

L'accés a aquesta pàgina web li dona la condició d'Usuari, implicant la seva acceptació expresa i sense reserves a les condicions generals que estiguin publicades a la web, en el moment que accedeixi a la mateixa. Per tan, l'Usuari haurà de llegir les presents condicions generals d'ús, en cada ocasió que es proposi accedir i en el seu cas usar els serveis prestats a través d'aquesta web, ja que aquestes poden ser modificades.

En aquest sentit, s'entendrà com Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuites o oneroses, desenvolupades a www.reldemaduixera.com.

 

Objecte i àmbit d'aplicació

Les presents condicions generals d'ús, regulen l'accés, navegació i ús de www.reldemaduixera.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, fotografies, música, videos, imatges, així com cualsevol creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intelectual e industria.

Rels, S,C.P. podrà establir condicions particulars que seran d'aplicació per l'ús i/o contractació de serveis específics sent les presents condicions generals d'aplicació supletoria.

 

Condicions d'accés i ús dels serveis

L'accés a www.reldemaduixera.com, en principi, té caràcter lliure i gratuit. Els menors que vulguin fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web hauran de comptar amb el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, sent aquests els únics responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec. En tot moment, l'Usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present web. L'Usuari garantitza que tota la informació aportada a través dels formularis de suscripció inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l'Usuari la comunicació inmmediata a Rels, S.C.P de qualsevol modificació que pugui donar-se a la informació subministrada. 

 

Política de privacitat

 

Drets de propietat intelectual i indusrial

Tots els drets de propietat intelectual i industrial del lloc www.reldemaduixera.com i de tots els seus continguts:imatges, logotips, dissenys, etc. pertanyen a Rels, S.C.P. i estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat industrial i intelectual. Qualsevol reproducció, transmisió, traducció, modificació, adaptació, o qualsevol altre ús dels mateixos de qualsevol forma o mitjà, mecànic, electrònic, etc, estan totalment prohibits excepte amb autorització previa de Rels, S.C.P.

 

Llei de protecció de dades

D'acord al disposat a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades, estan obligats a notificar la creació, modificació o supresió de fitxers per la seva inscripció en el RGPD, aquelles persones físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada, o oòrgan administratiu que procedeixin a la creació de fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

Llei de serveis de la societat de la informació i comerç

Llei 34/2002 de 11 juliol, aprobada el 27 de juny de 2002, i publicada en el BOE de 12 de juliol de 2002. Té com objecte la incorporació al ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de Juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la Societat de la Informació en particular, el Comerç ELectrònic en el mercat interior. Entre ells la obligació de mostrar a la web la denominació social, NIF, domicili i correu electrònic, així com els preus dels productes o serveis que s'ofereixn. També s'ha de comunicar el nom del domini al Registre Mercantil en que estigui inscrita l'empresa.